Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach strony roboblocks.pl jest firma Digital Think z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Osiedle Niepodległości 2/10.

Dane kontaktowe

Z roboblocks.pl możesz się skontaktować:
Poprzez adres email: kontakt@roboblocks.pl
Nasze Biuro Obsługi Klienta jest czynne:
Od poniedziałku do piątku od: 16:00 do 20:00
W soboty od: 09:00- 12:00
Listownie na adres: Digital Think; os. Niepodległości 2/10, 33-100 Tarnów

Inspektor Ochrony Danych

roboblocks.pl wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres pocztowy: Digital Think
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
os. Niepodległości 2/10, 33-100 Tarnów

Adres email: iodo@roboblocks.pl

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

roboblocks.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe oraz w niniejszej zakładce roboblocks.pl/prywatnosc.
W ramach publikowanych informacji powiemy Ci:

 • Jakie są cele przetwarzania danych
 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
 • Komu udostępniliśmy Twoje dane
 • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Jakie prawa Ci przysługują i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

 1. Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z przygotowanych narzędzi tj.:
  niniejszej strony lub
 2. listownie na adres Inspektora ochrony danych

Jak realizujemy twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:

 • prawa dostępu – otrzymasz link do lokalizacji z której będziesz mógł pobrać plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy
 • prawa sprzeciwu – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych
 • prawo sprostowania – otrzymasz od Nas informację i potwierdzenie zmiany danych
 • prawo ograniczenia przetwarzania – otrzymasz od Nas informacje a jeżeli twoje żądanie będzie uzasadnione także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania
 • prawo do bycia zapomnianym – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu lub anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji
 • prawo do przenoszenia danych – otrzymasz link do lokalizacji z której będziesz mógł pobrać plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia
 • cofnięcie zgody – w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Jak czytać udzielane informacje

W ramach realizacji prawa dostępu otrzymasz kopię danych wraz opisem zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W ramach pliku poinformujemy Cię o kategoriach danych, celu przetwarzania, okresie przechowania, odbiorcach danych. Każda sekcja będzie zawierać jasny i prosty opis informacji.
W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych.
Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.

Twoje prawa

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.