I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1. Organizator – Digital Think Bernadetta Stachura-Terlecka, os. Niepodległości 2/10 33-100 Tarnów.
1.2. Rodzic – rodzice, opiekunowie prawni uczestnika, którzy zapisali Dziecko na zajęcia.
1.3. Usługa – zajęcia i eventy realizowane przez Organizatora.
1.4. Usługobiorca – Zgłaszający, który zawarł umowę o prowadzenie usługi edukacyjnej z Organizatorem.
1.5. Dziecko – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem przez rodzica.
1.6. Uczestnik – wszystkie osoby objęte zgłoszeniem przez Usługobiorcę.
1.6. Umowa – umowa o prowadzenie usługi edukacyjnej zawarta z Organizatorem.
2. Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w kursach Roboblocks.pl organizowanych przez Organizatora Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które są dostępne na stronie internetowej https://roboblocks.pl.
3. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w Umowie.

II REZERWACJA KURSU

1. Zgłaszający.Rodzic dokonuje wyboru kursu w formularzu zapisów oraz wypełnia dane.
2. Zgłaszający/Rodzic winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane prawidłowo.
3. Zgłaszający/Rodzic oświadcza, że podane dane podczas rejestracji są prawidłowe i prawdziwe.
4. Wysłanie zgłoszenia potwierdza rezerwację wybranego kursu.
5. Wysłanie Zgłoszenia traktowanie jest jako oświadczenie woli Zgłaszającego/Rodzica, aby zgłoszony Uczestnik uczestniczył w kursach Roboblocks.pl.

III ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez:
a) zapisanie na zajęcia RoboBlocks.pl przez Zgłaszającego/Rodzica oraz
b) wniesienie opłaty rezerwacyjnej (opłata za pierwszy miesiąc) przez Zgłaszającego/Rodzica w wysokości określonej w opisie kursu (w przypadku udzielenia rabatu – w wysokości pomniejszonej o 1/10 rabatu).
2. W zgłoszeniu winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych (stan zdrowia dziecka (tylko w przypadku gdy wymaga specjalnego postępowania jak cukrzyca czy padaczka itp.), itp.) związanych z pobytem Uczestnika/Dziecka na zajęciach.
3. Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto dane i uzgodnienia.
4. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy Zgłaszający ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z chwilą podpisania Umowy Zgłaszający jest zobowiązany wpłacić opłatę za pierwszy miesiąc zajęć na konto Organizatora.
2. Pozostała cześć należności za usługę winna być uiszczona przez Zgłaszającego zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w Umowie.
3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora.

V REALIZACJA UMOWY

1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie dostępnym na stronie internetowej.
2. W przypadku gdy ilość tygodni jest mniejsza niż 38 (30 w przypadku kursu maturalnego) zajęcia zostają odrobione w terminach wybranych przez rodziców z zaproponowanych końcem września. Kursy realizowane w szkołach mają indywidualnie ustalany harmonogram wraz z ilością zajęć.
2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie wybranych zajęć i programie.
3. W razie nieskorzystania przez Uczestnika lub Usługobiorcę z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Usługobiorcy, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i kursu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń (w szczególności wskutek wydarzeń politycznych, działań militarnych, decyzji władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęski żywiołowej itp.). Ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym
Zgłaszającego/Usługobiorcę/Rodzica.
6. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu nie później niż na dzień przed terminem jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę/Rodzica.
7. W przypadku określonym w pkt. 6 Organizator, zwraca Usługobiorcy uiszczone przez niego pieniądze tytułem opłaty za odwołany kurs.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu. W przypadku zajęć wakacyjnych odstąpienie od umowy może przysługiwać przez okres 14 dni od dnia zapisu jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów wakacyjnych.
2. Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Usługobiorca zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty tylko wówczas gdy odstąpi od umowy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu.
4. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty.
5. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy, a w czasie trwania kursu miał naliczony rabat związany z zakupieniem rocznego kursu zmuszony jest do wyrównania naliczonego rabatu.

VII WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Usługobiorca kupuje dostęp do rocznego kursu (w przypadku szkół do kursu kończącego się wraz z zakończeniem roku szkolnego).

VIII UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek Rodziców (opiekunów prawnych).
2. Zgłaszający określają wszystkie osoby upoważnione (w tym Rodziców i opiekunów prawnych) do odbioru Uczestników z zajęć.
3. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć.
5. Uczestnicy/Dzieci kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników, zwłaszcza zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
6. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca nadpłaconej kwoty za pozostałą część kursu, a reszta opłaty wynikająca z ceny kursu jest wymagalna.
7. Uczestnicy/Dzieci proszeni są o zmianę obuwia na czas trwania zajęć.
8. Zajęcia odbywają się dualnie (stacjonarnie oraz online w zależności od potrzeb i sytuacji epidemiologicznej).
9. Do zajęć online można wypożyczyć sprzęt (koszt wypożyczenia sprzętu to 200 zł / semestr).
10. Za uszkodzenie lub zgubienie elementów odpowiedzialność finansową ponoszą Rodzice/ Opiekunowie. Wycena zgubionych lub uszkodzonych elementów wykonywana jest podczas obioru sprzętu.

IX REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie zajęć Usługobiorca lub Uczestnik stwierdzą nienależyte wykonywanie Umowy albo jej nie wykonywanie, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora).
2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć.
3. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania.
4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

X INFORMACJE DODATKOWE

1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zgłaszający/Usługobiorca wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualniania jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika/dziecka niezbędnych do realizacji umowy.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.